CLOSED - ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”
CLOSED - ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”

CLOSED - ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”

วันที่จัดกิจกรรม

ประกาศผลการตัดสินภายในเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล และประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) | ช่างภาพมืออาชีพ ช่างภาพมือสมัครเล่น และประชาชนทั่วไป (คณะทางาน คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด)

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานทางไปรษณีย์ | พิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก

จัดโดย

กรมทางหลวง | โทรศัพท์ (ในเวลาราชการ) 0 2354 6668 – 76 ต่อ 26010

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนวคิด
ภาพถ่ายจะต้องสื่อถึงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่เชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ และทางราง สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และความมั่นคง รวมถึงการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหว่างกรมทางหลวง ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน โดยภาพถ่ายจะต้องเป็นถนนหรือสะพานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเท่านั้น


กติกาการถ่ายภาพ

 1. จะต้องเป็นภาพถ่ายถนนหรือสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเท่านั้น

 2. ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพสี โดยถ่ายจากกล้อง DSLR กล้องดิจิตอล และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน เท่านั้น (ไม่รับผลงานที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ)

 3. ไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 Pixel และด้านที่ยาวที่สุดไม่ต่ำกว่า 4,800 Pixel และต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น

 4. กรณีภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน จะต้องถ่ายภาพด้วยโดรนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ระยะความสูงของการบินไม่เกิน 90 เมตร (300 ฟุต) ไม่บินในเขตหวงห้าม เป็นต้น (โดยให้ผู้ถ่ายภาพศึกษา และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับโดยเคร่งครัดได้ที่ http://bit.ly/1OtnePB)

 5. ภาพถ่ายต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 (ดูจากข้อมูลภาพถ่าย : EXIF)

 6. สามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ และสามารถปรับสี ตกแต่งได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องยังดูเป็นธรรมชาติ ห้ามมีการตัดต่อหรือตกแต่งภาพจนผิดไปจากความเป็นจริง

 7. จะต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ บนภาพถ่าย รวมถึงห้ามมีขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีอื่น ๆ

 8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเก็บรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแสดงไฟล์ภาพและภาพต้นฉบับได้

 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดหรืออ้างชื่อผู้อื่นส่งผลงาน ถ้าคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายพบว่าผู้ส่งภาพทำผิดกติกา จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลทุกรางวัล และผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น

 10. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน และไม่ใช่ภาพที่ลงขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การครอปภาพใหม่หรือถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย

 11. กรมทางหลวง ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนภาพถ่าย โดยภาพถ่ายและไฟล์ภาพทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทางหลวง แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ กรมทางหลวงมีสิทธิ์ในการนำผลงานออกเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

 12. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล

 13. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับเงินรางวัลด้วยตนเอง ณ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ โดยจะต้องชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ

 14. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์กาหนดวิธีตัดสิน โดยให้ดุลยพินิจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล และประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

 1. ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 2. ประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อผู้จัด

กรมทางหลวง | โทรศัพท์ (ในเวลาราชการ) 0 2354 6668 – 76 ต่อ 26010

0FB.png
0L.png
0w.png