CLOSED - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย - อินเดีย”
CLOSED - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย - อินเดีย”

CLOSED - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย - อินเดีย”

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงาน ชิงเงินรางวัล

วันที่จัดกิจกรรม

วันประกาศผล: 11 มีนาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทยหรืออินเดีย และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ หรือเป็นสมาชิกในครอบครัว ของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ณ กรุงนิวเดลี และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

 • ผู้สมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทยหรือประเทศอินเดีย

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 75 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและอินเดีย โดยตราสัญลักษณ์จะใช้ในการจัดกิจกรรม และในเอกสารทางการที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองฯ ตลอดปี 2565

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 รายการเท่านั้น โดยผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 1 รายการจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินทุกรายการ

 • ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงมิตรภาพระหว่างไทยกับอินเดีย โดยอาจสะท้อนให้เห็นปัจจัยด้านต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงร่วมกันของทั้งสองประเทศ

 • ตราสัญลักษณ์จะต้องมีรูปแบบ ดังนี้สามารถเผยแพร่และใช้งานต่อได้ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (สกุล PNG หรือ JPEG)
  ไฟล์ผลงานสุดท้ายจะต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB และมีความละเอียดมากกว่า 300 dpi

 • กรณีที่มีการใช้ข้อความประกอบตราสัญลักษณ์ ควรใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือ หากเป็นภาษาท้องถิ่น ขอให้ใช้ทั้งภาษาฮินดีและภาษาไทย

 • ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร
  แบบฟอร์มบรรยายเกี่ยวกับผลงานเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
  ไฟล์ผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล

 • ส่งมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) 75thaiindia@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 • กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศผลผู้ชนะรางวัล 3 ลำดับ ผ่านเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยในวันที่ 11 มีนาคม 2565

 • กระทรวงการต่างประเทศจะจัดพิธีมอบรางวัลที่กรุงเทพฯ สำหรับผู้ชนะเลิศ 1 ลำดับ และรองชนะเลิศอีก 2 ลำดับ ทั้งนี้ หากผู้ได้รับรางวัลพำนักอยู่ที่ประเทศอินเดีย จะต้องรับรางวัลออกอากาศออนไลน์ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่ให้ทราบต่อไป

เงื่อนไขการสมัคร

 • ตราสัญลักษณ์ รวมถึงชื่อผลงานที่นำส่งจะต้องออกแบบขึ้นมาใหม่และไม่เคยได้รับการเผยแพร่ มาก่อน และไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของทั้งสองประเทศ และไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้สมัคร

 • ผู้ชนะการประกวดจะต้องมอบสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศให้แก่ผู้จัดการประกวด โดยกระทรวงการต่างประเทศของสองฝ่ายสามารถนำตราสัญลักษณ์ของผู้ชนะเลิศไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์ การศึกษา การสื่อสาร หรือประกอบการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ได้ตามความเหมาะสม

 • ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลงานของผู้ชนะรางวัลได้ตาม ความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ของการประกวดได้ตามความจำเป็น รวมถึงเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมการประกวด เกณฑ์การตัดสิน และข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยตนเอง

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ผู้จัดได้คัดเลือกไว้ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน


เกณฑ์การตัดสิน

 • ความสวยงาม และการสื่ออารมณ์และความรู้สึก (30 คะแนน)

 • ความคิดสร้างสรรค์ (35 คะแนน)

 • ความสอดคล้องกับแนวคิดหลัก (35 คะแนน)

หมายเหตุ เงินรางวัลได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแห่งละร้อยละ 50 ของเงินรางวัลทั้งหมด และมูลค่าของเงินรางวัลขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น)

ติดต่อสอบถาม

 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 75thaiindia@gmail.com

 • โทร 02-203-5000 ต่อ 12020 (กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง)

ข่าวประชสัมพันธ์ : กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

ติดต่อผู้จัด

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

0FB.png
0L.png
0w.png