CLOSED - ประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565
CLOSED - ประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565

CLOSED - ประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย ชิงรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565

วันที่จัดกิจกรรม

  • สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดสรรได้ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

  • ประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย “ระดับภูมิภาค” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

  • ประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย “ระดับประเทศ” ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

  1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามใบอนุญาตที่ได้รับ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับอุดมศึกษา ที่ต่ํากว่าปริญญา และระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งของรัฐและเอกชน หรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาค

  2. นิสิต นักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประจําปีการศึกษา 2564 ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา และระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งของรัฐและเอกชน

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสม กับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา

  2. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างการใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคุณภาพสําหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพ การศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน

  3. เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาการ เป็นแบบอย่างของการประยุกต์หรือต่อยอดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อผู้จัด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

0FB.png
0L.png
0w.png