CLOSED - ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-informatics Media Contest 2022
CLOSED - ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-informatics Media Contest 2022

CLOSED - ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-informatics Media Contest 2022

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-informatics Media Contest 2022 หัวข้อ

วันที่จัดกิจกรรม

 • 3 มีนาคม 2565 : รอบคัดเลือก (10 ทีม)

 • 4 มีนาคม 2565 : ประกาศผลรอบคัดเลือก

 • 7 มีนาคม 2565 : ร่วมโหวตรางวัล Popular vote (10 ทีม)

 • 4 - 27 มีนาคม 2565 : สร้างสรรค์พัฒนาและปรับปรุงสื่อ

 • 28 มีนาคม 2565 : หมดเขตส่งสื่อภูมิสารสนเทศรอบชิงชนะเลิศ

 • 31 มีนาคม 2565 : รอบชิงชนะเลิศ

 • 1 เมษายน 2565 : ประกาศผลการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษา อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต

 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศในระดับมัธยมศึกษา

 3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศให้สามารถ เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ในด้านอื่นๆ ต่อไป

 4. เพื่อสร้างเวทีการประกวดและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิตอลมีเดีย และการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนการสอน

 5. เพื่อให้ได้สื่อภูมิสารสนเทศต้นแบบที่หลากหลาย สามารถนำไปเผยแพร่เป็นสื่อที่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Theme : “ขุมทรัพย์ชุมชน”
ขุมทรัพย์ชุมชน หมายถึง บุคคล สถานที่ สิ่งของ สินค้า วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาที่สะท้อนความคิด ความเชื่อ ฯลฯ ที่มีคุณค่าต่อชุมชน

กำหนดการประกวด


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อผู้จัด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

0FB.png
0L.png
0w.png