CLOSED - ประกวดการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565
CLOSED - ประกวดการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565

CLOSED - ประกวดการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ชิงรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565

วันที่จัดกิจกรรม

 • สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดสรรได้ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

 • ประกาศผลการคัดสรรผลงาน “ระดับภูมิภาค” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 • ประกาศผลการคัดสรรผลงานระดับประเทศ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และ www.facebook.com/OSOIKSP

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และ เป็นนวัตกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา

 • เพื่อเผยแพร่ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ

 • เพื่อยกย่องสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

ประเภทผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐ และเอกชน สามารถส่งผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง จากประเภท ของนวัตกรรม จํานวน 5 ด้าน ดังนี้

 • ด้านการจัดการเรียนรู้

 • ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

 • ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา

 • ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

 • ด้านการวัดและการประเมิน

ติดต่อสอบถาม
โทร 0 2280 6366

ติดต่อผู้จัด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

0FB.png
0L.png
0w.png