CLOSED - ประกวดภาพถ่าย "มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ"
CLOSED - ประกวดภาพถ่าย "มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ"

CLOSED - ประกวดภาพถ่าย "มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ"

พิพิธภัณฑ์ "สิรินธรทันตพิพิธ" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี สิรินธรทันตพิพิธ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

วันที่จัดกิจกรรม

การประกาศผลการตัดสิน : วันที่ 7 มิถุนายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนบุคคลทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานด้วยตนเอง

จัดโดย

สิรินธรทันตพิพิธ sirindhorndentalmuseum

สถานที่จัด

หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (วัน-เวลาทำการ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขข้อกำหนดการประกวดผลงาน

 1. ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในพิพิธภัณฑ์ "สิรินธรทันตพิพิธ" เท่านั้น

 2. มีความสวยงาม สร้างสรรค์ สร้างการจดจำ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพิพิธภัณฑ์ "สิรินธรทันตพิพิธ" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 3. ผลงานที่ส่งประกวดอัดเป็นภาพขนาด 20 x 24 นิ้ว ติดบนกระดาษการ์ดสีดำ เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว

 4. ส่งผลงานพร้อมแนบไฟล์งานต้นฉบับ และภาพที่ตกแต่งแล้ว เป็นรูปแบบสกุลไฟล์ .raw .cr2 หรือ .JPEG .TIFF (ทั้ง 2 รูปแบบ) บันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น หรือแนบไฟล์ภาพส่งผ่าน Google drive e-mail : sirindhorndentalmuseum@gmail.com พร้อมระบุชื่อผู้ส่ง และชื่อภาพผลงาน โดยความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และมีขนาดไม่ต่ำกว่า 10 MB

 5. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดต้องไม่มีลายน้ำ หรือข้อความ รูปภาพอื่นใดในภาพที่ส่งประกวด

 6. สามารถตกแต่งภาพได้ โดยต้องไม่แก้ไข ปรับแต่ง ดัดแปลงภาพให้ต่างไปจากความจริง

 7. ต้องมีเอกสารประกอบเป็นคำอธิบายแนวความคิดของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งเข้าประกวด

 8. ภาพถ่ายจำกัดจำนวนการส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 3 ชิ้น/คน ไม่จำกัดเทคนิคแต่ต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป

 10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมี 5 ผลงานที่ได้รับรางวัล (รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัล Popular Vote )

 11. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดถ่ายภาพเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งประกวด

 12. การตัดสินจากคณะกรรมการจัดการประกวด ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้ารอบจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน

 2. ผลงานการประกวดทุกชิ้นถือเป็นสิทธิของหน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะไม่ส่งมอบคืนผลงาน

 3. ผลงานของผู้ได้รับรางวัลทุกผลงาน หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนสิทธิในการนำไปใช้

 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


ติดต่อผู้จัด

สิรินธรทันตพิพิธ sirindhorndentalmuseum

0FB.png
0L.png
0w.png