CLOSED - การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565
ภายใต้หัวข้อ "Our Seas and Oceans for the Future"
CLOSED - การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565
ภายใต้หัวข้อ "Our Seas and Oceans for the Future"

CLOSED - การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565
ภายใต้หัวข้อ "Our Seas and Oceans for the Future"

อพวช. ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดโครงการ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Our Seas and Oceans for the Future”

วันที่จัดกิจกรรม

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประถมศึกษา , บุคคลทั่วไป , ภาพยนตร์สั้น

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 แต่ละประเภท มีภารกิจคือ เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด การแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (International Science Drama Competition 2022) รูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565

ติดต่อผู้จัด

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

0FB.png
0L.png
0w.png