CLOSED - ประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก และเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม"
CLOSED - ประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก และเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม"

CLOSED - ประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก และเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม"

ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก และเยาวชน (วิดีโอคลิป โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่) ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม" ชิงรางวัลรวม 380,000 บาท

วันที่จัดกิจกรรม

ประกาศผล พฤษภาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

เด็ก และเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สร้างสรรค์ไทย

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชน ได้รับการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความสนใจ ความรู้ และต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ

  • เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม

  • เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible cultural heritage) หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural heritage) รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรม

ติดต่อผู้จัด

สร้างสรรค์ไทย

0FB.png
0L.png
0w.png