CLOSED - ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ "วิทย์ติดเลนส์" ปีที่ 8 หัวข้อ "Image of Science : วิจิตร วิจัย"
CLOSED - ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ "วิทย์ติดเลนส์" ปีที่ 8 หัวข้อ "Image of Science : วิจิตร วิจัย"

CLOSED - ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ "วิทย์ติดเลนส์" ปีที่ 8 หัวข้อ "Image of Science : วิจิตร วิจัย"

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ "วิทย์ติดเลนส์" ปีที่ 8 (รอบที่ 1) หัวข้อ "Image of Science : วิจิตร วิจัย" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

วันที่จัดกิจกรรม

 • ระยะเวลาโหวตผลงานประเภทยอดนิยมวันที่ 16 - 25 เมษายน 2565 เวลา 23:59 น.

 • ประกาศผลการตัดสินรอบที่ 1 : Image of Science "วิจิตร วิจัย" ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะผลงาน

 1. ภาพเป็นภาพที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเจ้าของภาพเอง
  เป็นภาพเชิงวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาใดก็ได้ เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ ธรณีศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับภาพที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามเป็นหลัก อย่างเช่น ภาพในเชิงวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
  ไฟล์ภาพควรมีความละเอียดระดับ HD ขึ้นไป ด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 720 pixels และต้องมีขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 2 MB โดยส่งในรูปแบบไฟล์ JPEG PNG หรือ TIFF

 2. ชื่อภาพ
  ตั้งชื่อภาพยาวไม่เกิน 100 ตัวหนังสือ (character)

 3. คำบรรยายประกอบภาพคำบรรยายต้องเป็นภาษาไทย และใช้ภาษาที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย ที่อาจจะอธิบายถึงสิ่งที่ปรากฎอยู่ในภาพ วิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระความรู้ หรือแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับภาพ ตลอดจนบทบาท หรือความสำคัญของภาพที่มีต่อการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเจ้าของภาพ
  ประเภทยอดเยี่ยม คำบรรยายต้องมีความยาวระหว่าง 250-700 ตัวหนังสือ (character)
  ประเภทยอดนิยม  คำบรรยายต้องมีความยาวระหว่าง 150-700 ตัวหนังสือ (character)

 4. ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช้สร้างภาพ
  คำอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช้ผลิตภาพ
  ตัวอย่างใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ที่อัตราขยาย 500,000 เท่า และปรับแต่งสีของภาพด้วยโปรแกรม Photoshop
  ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ Phase Contrast ถ่ายภาพผ่านกระบวนการ X-ray หรือ Radioactive เป็นต้น
  ยาวไม่เกิน 300 ตัวหนังสือ (character)
  ภาพที่ส่งไม่จำกัดอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคในการสร้างภาพ อย่างเช่น ภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบจำลอง ภาพสแกนจากภาพวาด ไดอะแกรม หรือภาพที่ผลิตจากคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ติดต่อผู้จัด

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

0FB.png
0L.png
0w.png