CLOSED - ประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ "แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก"
CLOSED - ประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ "แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก"

CLOSED - ประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ "แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก"

ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ "แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก" ชิงรางวัล 4 ภูมิภาค มูลค่ารวมกว่า 850,000 บาท เริ่มต้นภาคกลาง 22 จังหวัด

วันที่จัดกิจกรรม

  • แนบไฟล์เอกสารขึ้นระบบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

  • ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

เป็นนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ธัชชา (วิทยสถาน สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทการรับสมัคร

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

            -กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดของภาคกลาง 22 จังหวัด ในสถานศึกษาเดียวกัน
           -ทีมละ 5 คน (ต้องครบ 5 คนเท่านั้น) และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ซึ่งได้รับการรับรองจากสถานศึกษา

  • ประเภทอุดมศึกษา (หรือเทียบเท่า)

            -กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา(หรือเทียบเท่า) ในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันได้ ซึ่งเป็นสถาบัน ที่ตั้งอยู่ใน 22 จังหวัดในภาคกลาง
           -ทีมละไม่เกิน 5 คน

ติดต่อผู้จัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ธัชชา (วิทยสถาน สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

0FB.png
0L.png
0w.png