CLOSED - ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "พลังผู้สูงวัย … ใส่ใจดูแลช่องปาก"
CLOSED - ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "พลังผู้สูงวัย … ใส่ใจดูแลช่องปาก"

CLOSED - ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "พลังผู้สูงวัย … ใส่ใจดูแลช่องปาก"

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "พลังผู้สูงวัย … ใส่ใจดูแลช่องปาก" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

วันที่จัดกิจกรรม

 • คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินในวันที่ 16 – 28 มีนาคม 2565

 • ประกาศรายชื่อและเผยแพร่ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ทางช่องทางดังนี้

            -Facebook : ฟันยังดี (www.facebook.com/funyoungdee)

            -Line : @funyoungdee

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • กลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มข้าราชการบำนาญ กลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มเพื่อนใน Line ฯลฯ

 • ทันตบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที

 • ประกอบด้วยผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 5 คน (ตามรายชื่อในใบสมัคร)

 • ขอบเขตของเนื้อหา ต้องแสดงให้เห็นถึงพลังของการรวมตัวกันของกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมหรือดูแลสุขภาพช่องปากร่วมกัน โดยอาจเป็นประเด็นใด ๆ ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น การทำความสะอาด/ดูแลช่องปากร่วมกัน การบริโภคอาหารที่ดีต่อฟันและช่องปาก นวัตกรรมการดูแลช่องปาก เป็นต้น

 • ผู้ส่งผลงานต้องผลิตเนื้อหาและรูปแบบของคลิปวิดีโอด้วยตนเอง โดยห้ามคัดลอก หรือนำผลงานของผู้อื่น เข้าประกวด และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน

 • ไม่จำกัดเทคนิคและนวัตกรรมในการถ่ายทำ รวมถึงรูปแบบวิธีการนำเสนอ ทั้งนี้ การถ่ายทำต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของผลงาน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ ผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะหรือถูกเรียกรางวัลคืน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์แบบมาตรฐาน .mp4 หรือ .mov โดยควรมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280 x 720p)

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้ส่งผลงาน

 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ติดต่อผู้จัด

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

0FB.png
0L.png
0w.png