CLOSED - ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 "FMS SINGING CONTEST 2022"
CLOSED - ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 "FMS SINGING CONTEST 2022"

CLOSED - ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 "FMS SINGING CONTEST 2022"

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง และไทยสากล "FMS SINGING CONTEST 2022" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

วันที่จัดกิจกรรม

ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 16 คลิป ช่วงวันที่ 20-25 มีนาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

  • นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สังกัดสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

  • ไม่จำกัดเพศหรือสถานะ

  • ช่วงระหว่างการเข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 17– 24 ปี รวมถึงกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

  • ผู้สมัครสามารถลงสมัครได้ 1 คน / 1 ประเภทเท่านั้น

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันสอนร้องเพลง HARMONY

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักฐานการสมัคร

  • ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

  • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1  ฉบับ

  • คลิปการร้องเพลงตามประเภทที่เลือกสมัคร 1 ไฟล์

วิธีส่งผลงาน
    ใบสมัครหลักฐานการสมัคร และไฟล์คลิปร้องเพลงประกวดทั้งหมด ไฟล์ MP4 บันทึกในรูปแบบ Zip ไฟล์ หรือฝากลิงค์ไฟล์โดยกำหนดชื่อ folder เป็นชื่อผู้ส่งเข้าประกวดแล้วส่งมาในช่องทาง E-Mail : fmssingingcontest2022@gmail.com

ติดต่อผู้จัด

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันสอนร้องเพลง HARMONY

0FB.png
0L.png
0w.png