CLOSED - ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News"
CLOSED - ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News"

CLOSED - ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News"

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News" ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท

วันที่จัดกิจกรรม

 • คัดเลือกผลงาน 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2565

 • ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก นำเสนอแนวความคิดของวิดีโอ และสตอรี่บอร์ด ต่อคณะกรรมการ 18 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565

 • พิจารณาตัดสินผลงาน 9 - 23 พฤษภาคม 2565

 • ประกาศผล 30 พฤษภาคม 2565

 • พิธีมอบรางวัล ในช่วงเดือน มิถุนายน 2565

 • เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2 หรือเทียบเท่า) หรือ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1-2) โดยไม่จำกัดสาขาและคณะที่ศึกษาอยู่

 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด ทีมละ 2-5 คน โดยสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน

 • บัตรนิสิต/นักศึกษา (แนบทุกคน)

 • รูปถ่ายเจ้าของผลงาน ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว (เห็นหน้าชัดเจนไม่สวมแว่นและหมวก แนบทุกคน)

 • ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารยืนยันตนเอง ทุกคน เพื่อใช้ในกรณีได้รับรางวัล

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti Fake News Center : AFNC) ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภท และหัวข้อการประกวด

 • ทีมนิสิตนักศึกษา

 • ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News”

 • ความยาวคลิปวิดีโอ 2 นาที

 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวด ทีมละ 1 ชิ้นงาน

 • ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลุ่มข่าวประเภทใดประเภทหนึ่งใน 4 ประเภท ได้แก่ กลุ่มข่าวด้านภัยพิบัติ กลุ่มข่าวด้านเศรษฐกิจ กลุ่มข่าวด้านสุขภาพอนามัย และกลุ่มข่าวด้านนโยบายรัฐบาล

ติดต่อผู้จัด

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti Fake News Center : AFNC) ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0FB.png
0L.png
0w.png