CLOSED - ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เด็กไทยใจซื่อสัตย์"
CLOSED - ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เด็กไทยใจซื่อสัตย์"

CLOSED - ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เด็กไทยใจซื่อสัตย์"

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เด็กไทยใจซื่อสัตย์" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วันที่จัดกิจกรรม

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 18 เมษายน 2565 เเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 • คณะกรรมการพิจารณาผลงานรอบแรกเพื่อเผยแพร่วันที่ 25 เมษายน 2565

 • สิ้นสุดการเผยแพร่ผลงานวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกิจกรรมได้ทั้งในนามบุคคลหรือสถาบันการศึกษา

 • ไม่เกินทีมละ 3 คน

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการนำเสนอการถ่ายทำ และการตัดต่อ เนื้อหาผลงานเป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที

 • เนื้อหาผลงานส่งในรูปแบบไฟล์ VDO format เป็น MP4, AVI, WMV ความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280 x 720) พร้อมมีคำบรรยาย (subtitle) กำกับ

 • ขอบเขตเนื้อหาในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมืองก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น และไม่เคยผ่านการแข่งขันการประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ใดมาก่อน

 • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน

 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีสัญลักษณ์หรือชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก่อนหรือปิดเรื่องตามความเหมาะสม

 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ที่จะนำผลงานไปใช้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ประการใด

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดยินยอมและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ร่วมโหวตรางวัล Popular Vote ที่ Facebook : BSRU News โดยกดถูกใจ (like) คลิปที่ชื่นชอบ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการประกวดรอบตัดสิน และมอบรางวัลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์


เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

 • เนื้อหาในภาพรวม 20 คะแนน

 • เทคนิคการเล่าเรื่อง/ถ่ายทำ 20 คะแนน

 • การใช้ภาษาและดนตรี 20 คะแนน

 • คุณภาพการผลิต 20 คะแนน

ติดต่อผู้จัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

0FB.png
0L.png
0w.png