CLOSED - ประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม "TSX Youth Award Program 2022"
CLOSED - ประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม "TSX Youth Award Program 2022"

CLOSED - ประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม "TSX Youth Award Program 2022"

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม "TSX Youth Award Program 2022" ภายใต้แนวคิด "Innovation for Sustainability: Food Sustainability Challenge" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วันที่จัดกิจกรรม

สมัครได้แล้ววันนี้ – 31 มีนาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • เข้าแข่งขันมีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี

 • ผู้เข้าแข่งขันเป็นนิสิต หรือ นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

ศูนย์ ซี อาเซียน ร่วมกับเครือข่ายผู้สนับสนุนงาน Thailand Sustainability Expo

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไข

 • มีสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน (ไม่จำกัดคณะ และ สาขาวิชา แต่ต้องมาจากสถานศึกษาเดียวกัน)

 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ 1 ท่านสามารถลงนามรับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทีมที่เข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)

 • สมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 ท่าน จำเป็นต้องดูเนื้อหาออนไลน์และทำแบบทดสอบในหัวข้อ Introduction to Sustainability บนเว็บไซต์ Thailand Sustainability Expo และได้คะแนนทดสอบเกิน 70 %

 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำนวัตกรรมของตนเอง และ/หรือจากสถานศึกษาของท่านมาใช้เข้าร่วมประกวดได้ โดยนวัตกรรมดังกล่าวต้องเป็นงานที่ทำขึ้นโดยไม่ได้คัดลอก หรือเลียนแบบจากผู้อื่น

 • มีนวัตกรรมต้นแบบที่จับต้องได้ ภายใต้แนวคิด “Innovation for Sustainability: Food Sustainability Challenge”

 • กองประกวดมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันได้ตลอดการประกวด หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบการประกวด ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ท่านในการประกวดทันที เอกสารที่ขอสำหรับการสมัคร เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองกรณีผู้เข้าแข่งอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • กองประกวดมีสิทธิ์ในการนำภาพจากการทำกิจกรรมการประกวดที่จัดขึ้นครั้งนี้ รวมไปถึงแผน สื่อประชาสัมพันธ์ และวีดีโอที่ได้ทำการส่งประกวดไปใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดการประกวด

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อผู้จัด

ศูนย์ ซี อาเซียน ร่วมกับเครือข่ายผู้สนับสนุนงาน Thailand Sustainability Expo

0FB.png
0L.png
0w.png