CLOSED - ประกวดคลิปสั้น "EXAT CHALLENGE CONTEST 2022"
CLOSED - ประกวดคลิปสั้น "EXAT CHALLENGE CONTEST 2022"

CLOSED - ประกวดคลิปสั้น "EXAT CHALLENGE CONTEST 2022"

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "EXAT CHALLENGE CONTEST 2022" หัวข้อ "การเดินทางอันแสนพิเศษ...บนทางพิเศษ"

วันที่จัดกิจกรรม

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 เมษายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

กติกาการประกวด

 • กรอกแบบฟอร์มส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม EXAT CHALLENGE CONTEST 2022 : สร้างสรรค์คลิปวิดีโอชิงของรางวัลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ที่ Email : Exatchallenge2022@gmail.com

 • ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไป ที่ร่วมกิจกรรมผ่านการโพสคลิปวิดีโอไม่เกิน 1 นาทีผ่าน Application Tik Tok พร้อมติด Hashtag #EXPRESSYOURWAYCHALLENGE #EXAT พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ

 • คลิปวิดีโอที่ถ่ายนั้น ต้องถ่ายผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือและตัดต่อผ่าน Application Tik Tok เท่านั้น

 • ในคลิปวิดีโอ จะต้องเห็นภาพการเดินทางบนทางพิเศษอย่างน้อย 5 วินาที ตามเส้นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเท่านั้น (แผนที่เส้นทางอยู่ใน folder ที่แนบมาพร้อมกับเอกสารสมัครเข้าร่วมกิจกรรม)

 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นคลิปที่ถ่ายทาในปี พ.ศ. 2565 เท่านั้น

 • หลักเกณฑ์การตัดสินแบ่งออกเป็น 50% (ยอด View, Like, Comments, Share) และอีก 50% นั้นมาจากการพิจารณาการให้คะแนนจากคณะกรรมการ

 • คลิปวิดีโอต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดและเคยได้รับรางวัลมาก่อนในรายการอื่นๆ ก่อนหน้านี้ หรือเคยส่งเข้าขายตาม Stock Photo หรือเคยใช้เพื่อการพาณิชย์มาก่อน

 • หากปรากฏว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กาหนดไว้ข้างต้นนี้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่าการกระทาผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการมีอานาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

 • ผลงานที่ชนะการประกวดทุกรางวัล การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์เพื่อการใช้งานสื่อสารการตลาด งานสื่อสารองค์กรและงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหน่วยงานในกรณีที่เจ้าของผลงานต้องการนาไปใช้ต้องให้เป็นดุลยพินิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 • พนักงาน/ลูกจ้าง และบริษัทคู่สัญญาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดาเนินโครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ และการตัดสินของคณะกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้

 • การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะดาเนินการเท่าที่จาเป็นเท่านั้น และในกรณีการประกาศผลรางวัล จะประกาศเฉพาะชื่อโดยไม่มีข้อมูลด้านช่องทางการติดต่อของท่านไปสู่สาธารณะ

ติดต่อผู้จัด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0FB.png
0L.png
0w.png