CLOSED - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"
CLOSED - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

CLOSED - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

วันที่จัดกิจกรรม

ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (www.nrru.ac.th)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นิติบุคคล บริษัท และบุคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา ยกเว้นคณะกรรมการจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานทางไปรษณีย์ | ส่งผลงานด้วยตนเอง

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างขวา "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี"
  เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 ภายในเวลา 15.00 น.
  ยืนยันการส่งผลงานผ่านระบบกูเกิลฟอร์มที่ลิงค์ https://forms.gle/xPFJk5RoBMMeZsQN9

 2. ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือ EMS โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้เรียนหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างขวา "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี"
  เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 (ยึดตามวันและเวลาที่ไปรษณีย์ประทับตราต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ)
  ยืนยันการส่งผลงานผ่านระบบกูเกิลฟอร์มที่ลิงค์ https://forms.gle/xP FJk5RoBMMeZsQN9

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ผลงาน

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เน้น “การเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น” โดยเฉพาะด้านการศึกษา วิจัย และการสร้างนวัตกรรมนวัตกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น

 • ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความทันสมัย สะท้อนภารกิจ มีเอกลักษณ์ เป็นสื่อกลางที่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้บุคลทั่วไปเข้าใจและจดจำง่าย

 • ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้โลโก้ภาษาไทย ต้องมีข้อความว่า “๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” และ “เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย”
  โลโก้ภาษาอังกฤษ ต้องมีข้อความว่า “100th NRRU” และ “Beyond the University”

 • เลือกใช้สี ให้ใช้โทนสีเขียว สีเหลือง อย่างน้อย 2 สี เป็นสีหลัก ซึ่งทั้ง 2 สี เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 • การพิจารณาผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทางคณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

 • ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้รับรางวัลตกลงให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้อง ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ตลอดจนสิทธิ์อื่นใดในผลงานดังกล่าว ตกเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการใช้งานได้จริง ทั้งนี้ต้องส่งมอบคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ภายใน ๑๕ วันหลังประกาศผลการตัดสินด้วย

 • การป้องกันความเสียหายระหว่างการส่งผลงานเข้าประกวด เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งชิ้นงานสร้างสรรค์

 • คณะกรรมการจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานคืนผู้เข้าประกวดในทุกกรณี และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อผู้จัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0FB.png
0L.png
0w.png