CLOSED - ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2565
CLOSED - ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2565

CLOSED - ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2565

ขอเชิญผู้สนใจ กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2565

วันที่จัดกิจกรรม

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่


ด้านเศรษฐกิจ (สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ)

 • Size M

 • Size S & Micro

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม)

 • หน่วยงานภาคเอกชน

 • หน่วยงานภาครัฐ

 • องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ (สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ)

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์

 • การออกแบบบริการ

ด้านสื่อและการสื่อสาร (ผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่)

 • ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร

 • ผู้สื่อสารนวัตกรรม

ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น (องค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร)

 • องค์กรภาคเอกชน

 • องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

ติดต่อผู้จัด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

0FB.png
0L.png
0w.png