CLOSED - ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”
CLOSED - ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

CLOSED - ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

วันที่จัดกิจกรรม

 • เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : คุรุสภา ในระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 โดยจะนําจํานวนผู้กดถูกใจ (Like) จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565เวลา 15.00 น. ไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกรางวัล Popular Vote

 • ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

แบ่งเป็น 3 ประเภท

 • ประเภทนักเรียน

 • ประเภทนิสิต นักศึกษา (ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี)

 • ประเภทประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

คุรุสภา

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยลงทะเบียนและส่งผลงาน โดยจะต้องกรอกข้อมูลการสมัคร ประกอบด้วย

 • ชื่อทีม

 • ชื่อผลงาน

 • รายชื่อสมาชิกในทีม

 • แนวคิดในการผลิตผลงาน

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ (ทั้งเนื้อร้องและทํานอง) ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “ครูรักเด็กเด็กรักครู” โดยจะต้องมีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก เรื่องการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และสามารถสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับครูดี ที่มีจรรยาบรรณมีความยาว 3 – 5 นาที

 • ส่งผลงานเพลง ในรูปแบบไฟล์ MP3 หรือ WAVE FILE และเนื้อเพลงในรูปแบบ ไฟล์ Word และ PDF พร้อมระบุเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลง

 • ส่งทํานองเพลง (แบบไม่มีเสียงร้อง) ในรูปแบบไฟล์ MP3 หรือ WAVE FILE

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ จํานวน 1 ผลงาน ต่อ 1 ทีม เท่านั้น

 • เนื้อเพลงจะต้องใช้ภาษาที่สุภาพ หลีกเลี่ยงการใช้คําหยาบคาย การพาดพิงบุคคล หรือสถาบันต่าง ๆ และถ้อยคําที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

 • ไม่จํากัดแนวเพลง และเครื่องดนตรีในการบรรเลงบทเพลง

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อเพลง การสื่อความหมาย และอารมณ์ของเพลง 25 คะแนน

 • ความไพเราะของน้ําเสียง และความชัดเจนของภาษา 25 คะแนน

 • เครื่องดนตรี การเรียบเรียงดนตรี จังหวะ และทํานอง 25 คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน

ติดต่อผู้จัด

คุรุสภา

0FB.png
0L.png
0w.png