CLOSED - ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”
CLOSED - ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

CLOSED - ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

วันที่จัดกิจกรรม

 • เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : คุรุสภา ในระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2565 โดยจะนําจํานวนผู้กดถูกใจ (Like) จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565เวลา 15.00 น. ไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกรางวัล Popular Vote

 • ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

แบ่งเป็น 3 ประเภท

 • ประเภทนักเรียน

 • ประเภทนิสิต นักศึกษา (ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี)

 • ประเภทประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

คุรุสภา

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยลงทะเบียนและส่งผลงาน โดยจะต้องกรอกข้อมูลการสมัคร ประกอบด้วย

 • ชื่อทีม

 • ชื่อผลงาน

 • รายชื่อสมาชิกในทีม

 • แนวคิดในการผลิตผลงาน

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบคลิปวิดีโอซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้อง กับหัวข้อ “ครูรักเด็กเด็กรักครู” โดยจะต้องมีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักเรื่องการประพฤติปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และสามารถแทรกเนื้อหาความรู้จากข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยไม่จํากัดรูปแบบและวิธีการนําเสนอ

 • สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดในการผลิตผลงาน เกี่ยวกับหัวข้อ “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” ในแบบฟอร์มการสมัคร

 • กําหนดให้มีภาพกราฟิกเปิดตัวและจบด้วยตราสัญลักษณ์ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

 • ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ํากว่า 1080 พิกเซล (1920 x 1080) สามารถ ใช้ได้ทั้งไฟล์ AVI, MPEG, MP4, MOV หรือ FLV

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ จํานวน 1 ผลงาน ต่อ 1 ทีม เท่านั้น

 • เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดี

เกณฑ์การตัดสิน

 • แนวคิดและเนื้อหา 25 คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน

 • เทคนิคการผลิต 25 คะแนน

 • คุณค่าด้านการสื่อความหมาย 25 คะแนน

ติดต่อผู้จัด

คุรุสภา

0FB.png
0L.png
0w.png