CLOSED - ประกวดกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565
CLOSED - ประกวดกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565

CLOSED - ประกวดกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565

วันที่จัดกิจกรรม

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย

  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา

  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะผลงาน
เนื้อหาของบทกวีที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหามุ่งส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรมทุกรูปแบบ และมุ่งต่อต้านกระแสสังคมที่มีแนวโน้มไปในด้านวัตถุนิยม เป็นกวีนิพนธ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องและมิได้ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ความยาวประมาณ 20-50 บรรทัด

ติดต่อผู้จัด

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0FB.png
0L.png
0w.png