ประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ "BRAND’S Young Blood Game Creator"
ประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ "BRAND’S Young Blood Game Creator"

ประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ "BRAND’S Young Blood Game Creator"

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ "BRAND’S Young Blood Game Creator"

วันที่จัดกิจกรรม

 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2565

 • ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่ 27 กันยายน 2565

 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศร่วมพัฒนา Prototype กับผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2565

 • ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศส่งผลงานที่ได้รับการพัฒนาแล้วภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (หากไม่ส่งผลงานภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2565

 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

15/09/65

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 23 ปี

 • ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย

 • ผู้ส่งผลงาน 1 คน หรือ 1 ทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) สามารถส่งได้ไม่จากัดจำนวนผลงาน

 • ครอบครัวของพนักงาน บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จากัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์

จัดโดย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ แบรนด์ ซันโทรี่

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะของผลงาน

 • กำหนดหัวข้อ BRAND’S Young Blood Hero โดยมีเนื้อหารณรงค์บริจาคโลหิต การสร้างจิตสำนึกและความภูมิใจของการเป็น “ผู้ให้” ความเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพแข็งแรง มาร่วมบริจาคโลหิต กู้วิกฤติโลหิตขาดแคลน และสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

 • ผลงานเกมที่ส่งประกวด ต้องระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในขั้นตอนลงทะเบียนการสมัคร และส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD มาพร้อมกับผลงาน โดยโครงการฯ จะไม่มีการคืนแผ่นโปรแกรมให้ผู้ส่งผลงานโดยเด็ดขาด

 • ผลงานเกมที่ส่งประกวด สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ ใน ระบบปฏิบัติการไม่ต่ำกว่า Window XP, Memory ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz, VGA CARD ไม่น้อยกว่า 64 Mb

 • ผู้ส่งผลงานสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ตามหัวข้อที่กำหนดและใช้ทรัพยากรตามที่โครงการฯ กำหนด โดยไม่อนุญาตให้ใช้ Template จากโปรแกรมสาเร็จรูปโดยเด็ดขาด

 • การสร้างเกม สามารถสร้างเกมสาหรับผู้เล่นตั้งแต่ 1 คน หรือ 2 คนขึ้นไป (Multi Users) ก็ได้

 • องค์ประกอบของเกม ประกอบด้วย คาชี้แจงขั้นตอนการเล่น แต้มคะแนนเวลาและ การสิ้นสุด ของเกม (Game Over)

 • ผลงานเกมที่ออกแบบ จะต้องประกอบด้วยโลโก้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  โลโก้ BRAND’S Young Blood 2022

 • ภาพ และข้อความประกอบอื่นๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่หรือกระทบต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ส่อไปในทางโป๊ ลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

 • ภาพประกอบและเสียงประกอบ ต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆ หรือต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการนำมาใช้งานแนบมาด้วย

 • ผลงานจะต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และความคิดของผู้เข้าประกวดเอง และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกประกวดหรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนรางวัล

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถนำเสนอ หรือไม่นำเสนอได้ สามารถนำมาแก้ไขเพิ่มเติม หรือ จัดทาซ้ำ และเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถขอรับคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจาตัวนิสิต นักศึกษา (ทุกคน) โดยต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจน

 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วนและชัดเจน

 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th

ติดต่อผู้จัด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ แบรนด์ ซันโทรี่

0FB.png
0L.png
0w.png