CLOSED - ประกวดภาพวาดแฟนอาร์ตจากการ์ตูนและนิยายดัง "เกิดใหม่ชาตินี้ฉันจะเป็นเจ้าตระกูล"
CLOSED - ประกวดภาพวาดแฟนอาร์ตจากการ์ตูนและนิยายดัง "เกิดใหม่ชาตินี้ฉันจะเป็นเจ้าตระกูล"

CLOSED - ประกวดภาพวาดแฟนอาร์ตจากการ์ตูนและนิยายดัง "เกิดใหม่ชาตินี้ฉันจะเป็นเจ้าตระกูล"

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดแฟนอาร์ตจากการ์ตูนและนิยายดัง "เกิดใหม่ชาตินี้ฉันจะเป็นเจ้าตระกูล" หัวข้อ "วันสงกรานต์ของฟีเรนเทียและเฟเรส"

วันที่จัดกิจกรรม

 • โหวตผลงานรอบ 20 คนสุดท้าย 1 - 8 พฤษภาคม 2565

 • ประกาศรางวัล 10 พฤษภาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

WeComics

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

กติกาและเงื่อนไข

 • วาดแฟนอาร์ตตัวละคร ฟีเรนนเทีย และ/หรือ เฟเรส จากการ์ตูนเรื่อง เกิดใหม่ชาตินี้ฉันจะเป็นเจ้าตระกูล ในธีม “วันสงกรานต์ของฟีเรนเที่ยและเฟเรส”

 • ไม่จํากัดสไตล์การวาด ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ภาพขาวดําหรือภาพสี วาดในคอมพิวเตอร์หรือในกระดาษก็ได้

 • ขนาดของภาพขั้นต่ํา 1024 x 1366 หรือขนาด A4 สําหรับผู้ที่วาดบนกระดาษ

 • หนึ่งคนสามารถส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้ ไม่จํากัด

 • ไม่อนุญาตให้นําผลงานของคนอื่นมาใช้ในการประกวด

 • ไม่อนุญาตให้นําผลงานที่เคยเผยแพร่บนแพลตฟอร์มอื่นมาใช้ในการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือกล่าวอ้างถึง สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ การเมือง ศาสนา ความรุนแรง และลักษณะที่ยั่วยุหรือล่วงละเมิดทางเพศ

 • เจ้าของผลงานยินยอมให้ทีมงาน WeComics TH มีสิทธิ์ในการนําผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการโปรโมต เผยแพร่ หรือแก้ไขดัดแปลงได้โดยมิต้องได้รับอนุญาต

 • ในกรณีที่ทีมงานพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมรายใดกระทําโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นเป็นผู้ชนะ ประพฤติตัวไม่เหมาะสม สร้างความเสื่อมเสีย หรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์และระงับบุคคลดังกล่าวในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อผู้จัด

WeComics

0FB.png
0L.png
0w.png