CLOSED - ประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม "Thailand Social Enterprise Mark"
CLOSED - ประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม "Thailand Social Enterprise Mark"

CLOSED - ประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม "Thailand Social Enterprise Mark"

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม "Thailand Social Enterprise Mark"

วันที่จัดกิจกรรม

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

  • ไม่จำกัดอายุ

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนวทางการออกแบบเครื่องหมาย

  • Relevance to Social Enterprise – สามารถสื่อสารกับสาธารณชนว่าผู้ผลิตสินค้าและบริการนี้เป็นกิจการที่มีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม/สิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองผลการดำเนินงานด้านสังคม/สิ่งแวดล้อมจากองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ

  • Originality – สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนจากเครื่องหมายอื่น

  • Universality and Longevity – ร่วมสมัย เป็นสากล สามารถใช้ได้นาน

  • Visibility – สามารถมองเห็นได้ในขนาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะนำเสนอทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เช่น วางบนเว็บไซต์ ทำเป็นป้าย หรือวางบนบรรจุภัณฑ์สินค้า

  • Practicality – สามารถวางกับเครื่องหมายอื่น ๆ ได้ เช่น อย. Fair Trade, Organic, มอก., SHA

คำสำคัญที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายนี้ Profit-People-Planet (เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม)/ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/ดีต่อคุณและดีต่อโลก


ผลงานที่สมบูรณ์ประกอบด้วย

  • ไฟล์เครื่องหมาย ในรูปแบบดิจิตอล 2 ไฟล์ ได้แก่

*เครื่องหมายไม่จำกัดสี/รูปแบบ วางบนพื้นหลังสีขาว ขนาด A4
*เครื่องหมายสีขาว-ดำ วางบนพื้นหลังสีขาว-ดำ ขนาด A4
*Format ของไฟล์ทั้งสอง

-สกุลไฟล์ .AI แบบ vector และ PDF
-มีค่าความละเอียด 72 dpi ขึ้นไป
-ไม่มีลายน้ำ ไม่มีตัวอักษรกราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ

  • คำอธิบายแนวคิดในการออกแบบ ความหมาย หรือแรงบันดาลใจของเครื่องหมาย

  • ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ 3 แบบ ทั้งแบบ full color และ one color ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อวางเครื่องหมายที่คุณออกแบบได้ที่ https://bit.ly/Application_SE_Mark

ติดต่อผู้จัด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

0FB.png
0L.png
0w.png