CLOSED - ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”
CLOSED - ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”

CLOSED - ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”

วันที่จัดกิจกรรม

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • นิสิต นักศึกษา

 • นักออกแบบเครื่องแต่งกาย

 • ประชาชนทั่วไปไม่จํากัดอายุและเพศ

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์

จัดโดย

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อการประกวด
“ไทยใส่สบาย”
ผู้เข้าประกวดต้องนําผ้าไทย ซึ่งก็คือผ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทย มาเป็นวัตถุดิบ ในการออกแบบเป็นเครื่องแต่งกายภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย” เพื่อให้คนไทยได้เห็นว่าผ้าไทยสามารถนํามาออกแบบให้สวยงาม ใส่ได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยทํางาน และสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจําวัน

รูปแบบผลงาน

 • ผู้เข้าประกวดต้องส่งแฟ้มผลงานแบบร่าง (Sketch Design) เครื่องแต่งกายบุรุษหรือ เครื่องแต่งกายสตรี จํานวน ๑ คอลเลคชั่น ซึ่งประกอบด้วย ๒ แบบร่าง

 • งานออกแบบทุกชุดต้องใช้ผ้าไทยที่มาจากภูมิปัญญาไทยเป็นวัสดุหลัก ผ้าไทยในที่นี้ หมายถึง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ หรือผ้าที่แสดงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น

 • ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบผลงานของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • แฟ้มผลงานมีขนาดไม่เกิน A3 ประกอบด้วย

 1. ภาพแสดงถึงแนวความคิด แรงบันดาลใจในการออกแบบ (Design Concept) โดยจะต้องมี แนวคิดที่คํานึงถึงการใช้ผ้าไทยเป็นวัสดุหลัก

 2. ภาพแบบร่าง (Sketch Design) และตัวอย่างผ้าหรือวัสดุที่จะใช้ผลิตผลงานจริง

 3. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขปของผู้เข้าประกวด

 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เข้าประกวด พร้อมลงนามรับรอง

 5. กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ด้านหลังของทุกหน้า ในแฟ้มผลงาน และโปรดทําสําเนาแฟ้มผลงานไว้กับตนเอง ทั้งนี้ ทางสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะไม่ส่ง แฟ้มผลงานคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 • ผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดครั้งนี้ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย โดยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้นําไปใช้งานได้จริง

การส่งผลงาน

 • ส่งแฟ้มผลงานตามช่องทาง ดังนี้ส่งด้วยตนเองที่
  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 • ส่งทางไปรษณีย์ที่
  กิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”
  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม
  ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

ติดต่อผู้จัด

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

0FB.png
0L.png
0w.png