CLOSED - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(LOGO) "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด"
CLOSED - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(LOGO) "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด"

CLOSED - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(LOGO) "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด"

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(LOGO)

วันที่จัดกิจกรรม

 • กิจกรรม Popular vote ผ่านช่องทางสื่อสารสหกรณ์ 15 - 20 พฤษภาคม 2565

 • คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสิน 21 - 25 พฤษภาคม 2565

 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การประกวด

 • ตราสัญลักษณ์(LOGO) ต้องสื่อความหมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ตราสัญลักษณ์(LOGO) ต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ มีเอกลักษณ์และมีความเป็นสากล สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมในสิ่งพิมพ์อื่นๆ

 • ตราสัญลักษณ์(LOGO) ต้องแสดงถึงอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่นต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสหกรณ์ โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

องค์ประกอบหลักในภาพสัญลักษณ์ (LOGO) ต้องประกอบด้วย

 • ข้อความ ดังนี้
  “สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด”

 • สีที่ใช้ในการออกแบบ จะต้องมีสีบังคับ 1 สี คือ “สีส้ม”

 • ตราสัญลักษณ์(LOGO) ต้องเป็นภาพที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกราฟฟิกจากคอมพิวเตอร์

 • ผลงานที่เข้าประกวดทุกชิ้นให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 • ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้หลายชิ้น แต่จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • การสื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบความเป็นสากลและทันสมัย ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสหกรณ์

 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด แต่งตั้งให้ถือเป็นที่สุด

การสมัครและการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมระบุคำอธิบายผลงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สหกรณ์ www.dlasavingcoop.com

 • ไฟล์ดิจิตอลของผลงานต้นฉบับ พร้อมไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล AI (Adobe Illustrator) และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI

 • ส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมใบสมัครได้ทาง อีเมล์ Dlasaving@hotmail.com ระบุหัวเรื่องว่า "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)"

ติดต่อผู้จัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

0FB.png
0L.png
0w.png