CLOSED - ประกวดการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 1
CLOSED - ประกวดการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 1

CLOSED - ประกวดการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 1

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 1

วันที่จัดกิจกรรม

 • งานเปิดโครงการ และแถลงรายละเอียดโจทย์ 21 เมษายน 2565

 • ประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดรับสมัคร 8 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565

 • ส่งแผนรอบที่ 1 : VDO Clip+แผนสร้างแบรนด์ฉบับย่อ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

 • คัดเลือก 50 ทีม จาก VDO Clip+แผนสร้างแบรนด์ฉบับย่อ 10-17 พฤษภาคม 2565

 • วันประกาศผล 50 ทีม 18 พฤษภาคม 2565

 • Online Training & Workshop 24-25พฤษภาคม 2565

 • ส่งแผนรอบที่ 2 : PPT ไม่เกิน 30 หน้า (Save .PDF) 3 มิถุนายน 2565

 • คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 4-12 มิถุนายน 2565

 • วันประกาศผล 10 ทีม 13 มิถุนายน 2565

 • ได้งบประมาณ ลงมือทำผลงานจริง 1 เดือน 13 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2565

 • เยี่ยมชม SCG Experience ช่วงปลายเดือนมิถุนายน

 • วันนำเสนอผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย พร้อมประากศผล/มอบรางวัล 15 กรกฎาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ร่วมกับ SCG

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร
ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • สมาชิกในทีม จำนวน 2-5 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขา ชั้นปี และสามารถมีสมาชิกจากต่างสถาบันได้)

 • สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน (1 คน / 1 ทีม ส่งได้เพียง 1 ผลงาน)

 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เป็นผู้เซ็นรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายทีม)

 • หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบการแข่งขัน หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น หากตรวจพบว่ามีการทุจริต ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันและรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้วทางผู้จัดงานสามารถเรียกคืนรางวัลได้

 • สมาคมการตลาดฯ และผู้สนับสนุน ถือว่าได้รับลิขสิทธิ์ผลงานของผู้เข้าแข่งขันทุกทีม รวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ และสามารถนำมาใช้พัฒนาต่อเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลโจทย์ที่เป็นความลับ และเก็บข้อมูลความลับไว้โดยครบถ้วนอย่างเคร่งครัด

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่เปิดเผย ทําสําเนา หรือทําการอื่นใดทํานองเดียวกันแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเท่านั้น

 • ผู้ส่งผลงานทุกทีม ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อผู้จัด

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ร่วมกับ SCG

0FB.png
0L.png
0w.png