CLOSED - ประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน
CLOSED - ประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

CLOSED - ประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6 - 18 ปี ใน 5 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

วันที่จัดกิจกรรม

 • หมดเขตรับผลงานวันที่ 5 มิถุนายน 2565 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการ เป็นสำคัญ)

 • ตัดสินการประกวด วันที่ 25 มิถุนายน 2565

 • ประกาศผลการประกวด วันที่ 30 มิถุนายน 2565

 • พิธีมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 4 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ มิวเซียมสยาม

ทั้งนี้ กำหนดการและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

อายุ 6 - 18ปี

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อการประกวด
"แผ่นดินเดียวกัน"

ประเภทการประกวด

 • อายุ 6 – 9 ปี
  ขนาดของผลงาน ขนาด A3

 • อายุ 10 - 12 ปี
  ขนาดของผลงาน ขนาด A3

 • อายุ 13 - 15 ปี
  ขนาดของผลงาน ขนาด A2

 • อายุ 16 - 18 ปี
  ขนาดของผลงาน ขนาด A2

หมายเหตุ ผลงานสามารถสร้างสรรค์ได้อิสระในแนวตั้งหรือแนวนอน

เทคนิคของผลงาน

 • จิตรกรรม 2 มิติ ไม่จำกัดประเภทสีและเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์

 • กรณีใช้เทคนิคที่มีความหนานูน ผลงานจะต้องมีความนูนสูง ไม่เกิน 3 เซนติเมตร

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกใบสมัครให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง พร้อมเขียนคาบรรยายแนวคิดของผลงาน ประมาณ 5 - 6 บรรทัด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่จากตัวผู้ส่งผลงานเท่านั้น ไม่เป็นการคัดลอกผลงานจากผู้อื่น หากพบว่ามีการคัดลอกผลงานจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีผลงานเคยได้รับรางวัลจากการประกวดรายการใดมาแล้ว และเป็นที่ประจักษ์ในภายหลัง ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 • ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 1 ชิ้น

 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่จะสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้

 • หากผลงานเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง กรรมการและผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น

 • ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สถานที่จัดส่งผลงาน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วงเล็บมุมซอง (ประกวดวาดภาพแผ่นดินเดียวกัน)

ติดต่อผู้จัด

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0FB.png
0L.png
0w.png