CLOSED - ประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ สืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน "Ethnic Design Contest"
CLOSED - ประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ สืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน "Ethnic Design Contest"

CLOSED - ประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ สืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน "Ethnic Design Contest"

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ สืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน

วันที่จัดกิจกรรม

 • คัดเลือกรูปแบบ Sketch Design และประกาศผลงานทางเพจ งานหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

 • ส่งผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

 • ตัดสินผลงาน วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

 • ประกาศผลรอบสุดท้ายผ่าน เพจ งานหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวง วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 1. การประกวดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และ กลุ่มประชาชนผู้สนใจ ไม่จำกัดอาชีพ เพศและอายุ

 2. ส่งในลักษณะบุคคล หรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานทางไปรษณีย์ | พิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก

จัดโดย

มูลนิธิโครงการหลวง

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อการประกวด

 1. ประกวดการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายลวดลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นสมาชิกของสถานีเกษตรหลวง/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 พื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง

 2. ประกวดผลิตภัณฑ์จากกัญชง 1 Collection ประกอบด้วย หมวก รองเท้า และกระเป๋า

รูปแบบในการส่งผลงาน

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบ Sketch Design พร้อมแนวคิดการออกแบบโดยมีแบบร่างความคิด สร้างสรรค์ พร้อมลงรายละเอียดการออกแบบพร้อมคำอธิบายตามหัวข้อและประเภทที่กำหนด

 2. ห้ามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

 3. ขนาดผลงานไม่เกิน 29.7*42 เซนติเมตร จำนวนไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้แนวคิดในการออกแบบ ภาพแรงบันดาลใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการออกแบบ
  ภาพแบบร่าง Sketch Design พร้อมตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ในการผลิตผลงาน
  ระบุประเภทที่สมัครประกวดที่มุมขวาล่างทุกหน้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  กรุณาเขียน ชื่อ ที่อยู่ พร้อมรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้เข้าประกวดไว้ด้านหลังทุกหน้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหรือตัวแทนกลุ่ม

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 1. ผลงานที่มีเอกลักษณ์ออกแบบขึ้นใหม่ มีความโดดเด่น ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน

 2. ความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

 3. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

 4. ทุกผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบต้องสามารถผลิตออกมาเป็นชิ้นงานที่เสนอต่อคณะกรรมการ และเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง

 5. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการประกวด ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ สิ่งทอ นักออกแบบด้านเครื่องแต่งกาย ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการตลาด โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง


การจัดส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ที่
ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ
ตึกปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 ที่อยู่ 910 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อผู้จัด

มูลนิธิโครงการหลวง

0FB.png
0L.png
0w.png