top of page

ปิดรับสมัครแล้ว

Go Beyond Your limit
Go Beyond Your limit
รายละเอียด

การพัตนาตัวเองในด้านต่างๆมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน ดังนั้น ข้อมูลที่จะปรับความเข้าใจของตัวภายในกิจกรรม มีดังนี้

  1. นิสัย : นิสัยและการวางตัวในสังคมที่เราต้องเผชิญในอนาคต

  2. มีความคิดที่ดี : การตอบสนองต่อความคิดที่ดี ทำให้เราเอาชนะตัวเองในการอยู่ร่วมกันในสังคม

  3. ทัศนติ : การมีทัศนคติที่ดี ส่งผลอย่างไรกับตัวเราและคนรอบข้างหรือสังคม?

*ค่ายนี้จะให้คำตอบคุณ!!!

ผู้เข้าร่วมสามารถปรับตัวกับสังคมใหม่ๆที่จะเผชิญในอนาคต การทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเอง

การรู้ความขีดจำกัดของตนเองเป็นเรื่องที่ดี มาเตรียมอนาคตของเราก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่กันเถอะ

คณะที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ
กิจกกรรมจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9 : 00 - 12 : 00 น. ผ่าน Google Meet
อื่น ๆ
กิจกรรมอื่น ๆ
bottom of page