top of page

ทำหนังสือป๊อปอัพสอนภาษา เพื่อพัฒนาความสามารถ

BEGINNERNOVICEINTERMEDIATEADVANCEDEXPERT

mar3.jpg
aaa1.png
mar3.jpg
aaa3.png

ภาษา

จำนวนที่รับ

ค่าสมัคร

สถานที่

รีวิวที่ผ่านมา

ระดับความยาก

**ปิดรับสมัครทันทีเมื่อผู้สมัครเต็มโควตา

mar3.jpg
aaa2.png
ทำหนังสือป๊อปอัพสอนภาษา เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทำหนังสือป๊อปอัพสอนภาษา เพื่อพัฒนาความสามารถ
mar3.jpg
aaa4.png

ทำหนังสือป๊อปอัพสอนภาษา เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็กเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนพื้นที่ชนบทเป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถให้กับเยาวชน

คณะที่เกี่ยวข้อง

mar3.jpg
aaa5.png

กิจกรรมอื่น ๆ

TAGS

TERMS & CONDITIONS