top of page

Youth Nique Camp : ร่วมใจกันช่วยผู้พิการทางสายตา

17 มีนาคม 2566 17:00:00

BEGINNERNOVICEINTERMEDIATEADVANCEDEXPERT

mar3.jpg
aaa1.png
mar3.jpg
aaa3.png

17 มีนาคม 2566 17:00:00

ภาษา

จำนวนที่รับ

ค่าสมัคร

สถานที่

รีวิวที่ผ่านมา

ระดับความยาก

**ปิดรับสมัครทันทีเมื่อผู้สมัครเต็มโควตา

mar3.jpg
aaa2.png
Youth Nique Camp : ร่วมใจกันช่วยผู้พิการทางสายตา
Youth Nique Camp : ร่วมใจกันช่วยผู้พิการทางสายตา
mar3.jpg
aaa4.png

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตา มีชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้นจากการช่วยเหลือของพวกเรา! นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะยังสามารถขอการรับรอง และชั่วโมงอาสาหลังเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย!

 

กิจกรรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ เช่น

  • พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด
  • อ่านหนังสือให้คนตาบอด

 

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ

  • เกียรติบัตรฟรี+ชั่วโมงอาสา จาก Uncommon Volunteer สามารถใช้ใน Portfolio ได้จริง ทุกมหาวิทยาลัย
  • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางออนไลน์
  • โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานเพื่อช่วยพัฒนาสังคม

 

เงื่อนไขผู้เข้าร่วม

  • นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 22 ปี
  • รับจำนวน 100 คน

 

รูปแบบการเข้าร่วม

  • ออนไลน์ ผ่าน Google Meet

 

ค่าใช้จ่าย

  • 219 บาท (รวม vat7% แล้ว)
  • สมัครพร้อมกัน 3 คนเหลือคนละ 199 บาท (รวม vat7% แล้ว)

คณะที่เกี่ยวข้อง

เหมาะสำหรับทุกคณะ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะเภสัชศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะจิตวิทยา

mar3.jpg
aaa5.png

กิจกรรมอื่น ๆ