top of page
Double Learn - แพลตฟอร์มการพัฒนาตนเอง เข้าร่วมค่ายการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ อาสาและอาสาออนไลน์ การแข่งขันต่างๆ Hackathon และ Tournament! และการฝึกงานออนไลน์นานาชาติ เริ่มการเดินทางของคุณวันนี้! ทั้งนี้ยังมีเกียรติบัตรสามารถใช้ทำ Portfolio/CV/Resume ได้ทุกมหาวิทยาลัยอีกด้วย!
Youth Nique Camp 6: พัฒนาตัวเองและช่วยผู้พิการทางสายตาด้วยกัน
Youth Nique Camp 6: พัฒนาตัวเองและช่วยผู้พิการทางสายตาด้วยกัน

กิจกรรมจาก Double Learn

Youth Nique Camp 6: พัฒนาตัวเองและช่วยผู้พิการทางสายตาด้วยกัน

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ สำหรับน้อง ๆ เรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมอาสา ช่วยผู้พิการทางสายตา ให้มีมีชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมรับการรับรองและชั่วโมงอาสา!

สถานที่

ออนไลน์ - Google Classroom

วันที่/เวลา

22 เมษายน 2566

ความยาก

รีวิว (ผู้เข้าร่วม)

รีวิว (ผู้ปกครอง)

รายละเอียด

เนื้อหา/รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้เข้าร่วม

ค่าสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

50

สถานที่

ออนไลน์ - Google Classroom

วัน/เวลา

22 เมษายน 2566 06:00:00

สิ่งที่จะได้รับ

เกียรติบัตรฟรี+ชั่วโมงอาสาสามารถใช้ใน Portfolio ได้จริง ทุกมหาวิทยาลัย จาก Uncommon Volunteer, ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางออนไลน์, โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานเพื่อช่วยพัฒนาสังคม

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

Updating

กำหนดการ

กิจกรรมจัดวันที่ 22 เมษายน 2566 กำหนดการภายในค่าย (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)


กำหนดการโดยละเอียด


 • 12.50-13.00 น. - เปิด Google Meet ให้เข้ารอ

 • 13.00-13.20 น. - เปิดค่าย โดยเจ้าหน้าที่กิจกรรม จากจิตอาสาออนไลน์.com 13.20-13.40 น. - แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่ ที่มีประสบการณ์ ถึงความรู้สึกและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเข้าร่วม


 • 13.40-14.00 น. - บอกเล่าที่มาและความสำคัญของการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา 14.00-14.15 น. - พักเบรค


 • 14.15-15.00 น. - อบรมการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ และการทำผลงานของกิจกรรมเป้าหมาย


 • 15.00-15.05 น. - ถ่ายภาพร่วมกันและปิดค่าย

 • 15.05-15.20 น. - ทำแบบสำรวจและส่งข้อมูลรับอีเมลรับรองการเข้าร่วม

สิ่งที่ควรทราบ

ผู้จัด

Uncommon Unique

Uncommon Unique

Commencing in 2018 as a grassroots initiative, Uncommon Unique blossomed into a global force for positive change. From local events to the online platform Uncommonunique.com in 2019, we garnered recognition, receiving the Creative+ Society Award in 2019 and the Wake Up Media Award in 2020. The progression continued with the establishment of Uncommon Co-Op Company Limited in 2022, expanding into education through Double Learn. Elevating our services further, 2023 marked the transition to Nocommon Co., Ltd., encompassing media endeavors such as Uncommon Topics, sponsorships, and production. Our journey epitomizes a commitment to making lasting impacts on a global scale.
Double Learn

Double Learn

Doublelearn.co is a premier platform that offers high-quality educational events and programs. We take pride in providing outstanding services that go beyond expectations. Our events are carefully planned and executed, featuring top-notch speakers, engaging workshops, and entertaining activities. After the event, our commitment to quality continues with recheckable and trustable certificates that enhance your skills and expertise. We understand that education is a continuous journey, which is why we offer a variety of programs to suit different interests and needs. Our user-friendly website makes it easy to find and register for events and programs that suit your preferences. At Doublelearn.co, we are dedicated to helping you achieve your educational goals and reach your full potential. Join our community today and experience the difference.
related faculties

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

related faculties

#ค่ายออนไลน์ #ค่ายอาสา #จิตอาสาออนไลน์.com #uncommonvolunteer #TCAS #Portfolio #พอร์ตฟอลิโอ

TERMS & CONDITIONS
 1. Completed Registration: A registration is considered complete only after payment is made, proof of payment is sent (must belong to the participant), and the registration form is submitted.

 2. No Refund Policy: Refunds are issued only in cases where DoubleLearn.co is at fault. In other situations, participants may transfer their registration to another event. For more details, click here

 3. Certificate Eligibility: Certificates will be provided to participants who attend the event and complete the post-event survey within 2 hours. Some events may have additional conditions. Late survey submissions (within 24 hours) may still receive a certificate but with a delay. More information click here

 4. Incomplete Tasks: Certificates will not be issued to participants who fail to complete the required tasks. For guidance on missed or incomplete tasks, click here

 5. PDPA Overview: Please be aware that photographs may be taken during the event and could be published.

 6. Additional Terms and FAQs: For more information on our terms and conditions, and frequently asked questions, please visit faq center or click here


ข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ปกครอง

เมื่อสมัครค่ายกับบริษัทผู้ปกครองตกลงและยืนยันว่า ได้อ่านและเข้าใจในรายละเอียดของกิจกรรมที่จะจัดขึ้น และผู้ปกครองยินยอมให้บุตร/ธิดาของผู้ปกครองร่วมกิจกรรมดังกล่าวผู้ปกครองขอยืนยันว่าบุตร/ธิดาของผู้ปกครองไม่มีข้อจำกัดด้านสุขภาพหรือข้อห้ามอื่น ๆ ที่อาจขัดขวางไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม


 1. หากมีข้อจำกัดหรือข้อห้าม, ผู้ปกครองจะแจ้งให้ทราบโดยละเอียดที่แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หากไม่มีจะถือว่าไม่มีข้อจำกัดใด ๆ

 2. ผู้ปกครองขอให้ความยินยอมในการรับการดูแลหรือการรักษาทางการแพทย์ในกรณีที่บุตร/ธิดาของข้าพเจ้าเกิดอุบัติเหตุหรือป่วยในระหว่างกิจกรรม

 3. ผู้ปกครองได้ทราบและยอมรับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผู้ปกครองไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ กับบริษัทได้

 4. ความยินยอมในการใช้ภาพถ่ายหรือวีดีโอที่บุตร/ธิดาของผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำหรับการโปรโมท


ผู้ปกครองตรวจสอบและเข้าใจในเนื้อหาและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว


ยินยอมอนุญาตให้เผยแพร่


ภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล, ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หรือผู้เยาว์ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหากต้องการเผยแพร่ภาพถ่าย, วีดีโอ, หรือข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต, หรือกระดานข่าวในที่สาธารณะ. กฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน อย่างไรก็ดี,


หากบุคคลนั้นมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, การให้ความยินยอมจากผู้ปกครองก็ไม่จำเป็น บริษัท โนคอมมอน จำกัด ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการเผยแพร่ภาพถ่าย, วีดีโอ, และข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต, หรือกระดานข่าวในที่สาธารณะ, จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก่อนที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เผยแพร่. การดำเนินการนี้เป็นการรับผิดชอบตามหลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมข้าพเจ้ายินยอมอนุญาตดังต่อไปนี้ ภายใต้ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า:

 1. ให้นำภาพถ่าย วีดีโอ เนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ของเจ้าของภาพ หรือภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ปกครอง/ผู้ดูแล เผยแพร่ทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อมบนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆ และรวมถึงในที่สาธารณะชนต่างๆ.

 2. ให้ปรากฏชื่อ-นามสกุล บนภาพ วีดีโอและผลงานที่แสดงเผยแพร่ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมบนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆ และรวมถึงในที่สาธารณะชนต่างๆ.

 3. ให้ปรากฏรูปร่าง ใบหน้า ของ ที่แสดงเผยแพร่ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม บนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆ และรวมถึงในที่สาธารณะชนต่างๆ.

 4. ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิในค่าตอบแทนภายหลัง และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

 5. ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิในการถอนความยินยอมภายหลัง
หากมีข้อความใดขัดแข้งกับความในข้อตกลงและเงื่อนไข
เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเว็บไซต์นี้ doublelearn.co หรือเว็บไซต์อื่น รวมถึงช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ทั้งหมด ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในหน้านี้ ข้อตกลงและเงื่อนไข ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในหน้านี้บังคับแทน


bottom of page