top of page
Double Learn - แพลตฟอร์มการพัฒนาตนเอง เข้าร่วมค่ายการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ อาสาและอาสาออนไลน์ การแข่งขันต่างๆ Hackathon และ Tournament! และการฝึกงานออนไลน์นานาชาติ เริ่มการเดินทางของคุณวันนี้! ทั้งนี้ยังมีเกียรติบัตรสามารถใช้ทำ Portfolio/CV/Resume ได้ทุกมหาวิทยาลัยอีกด้วย!
Youth Nique Camp 10: พัฒนาตัวเองและช่วยผู้พิการทางสายตาด้วยกัน
Youth Nique Camp 10: พัฒนาตัวเองและช่วยผู้พิการทางสายตาด้วยกัน

กิจกรรมจาก Double Learn

Youth Nique Camp 10: พัฒนาตัวเองและช่วยผู้พิการทางสายตาด้วยกัน

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ สำหรับน้อง ๆ เรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมอาสา ช่วยผู้พิการทางสายตา ให้มีมีชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมรับการรับรองและชั่วโมงอาสา!

สถานที่

ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

วันที่/เวลา

18 พฤศจิกายน 2566

ความยาก

รีวิว (ผู้เข้าร่วม)

รีวิว (ผู้ปกครอง)

รายละเอียด

เนื้อหา/รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้เข้าร่วม

ค่าสมัคร

219.- (3 คนขึ้นไปลด 10%) | Pay with DBL

จำนวนที่รับสมัคร

70 คน

สถานที่

ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

วัน/เวลา

18 พฤศจิกายน 2566 06:00:00

+

สิ่งที่จะได้รับ

เกียรติบัตรฟรี+ชั่วโมงอาสาสามารถใช้ใน Portfolio ได้จริง ทุกมหาวิทยาลัย จาก Uncommon Volunteer, ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางออนไลน์, โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานเพื่อช่วยพัฒนาสังคม

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

+

กำหนดการ

กิจกรรมจัดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 กำหนดการภายในค่าย (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)


กำหนดการโดยละเอียด


  • 12.50-13.00 น. - เปิด Google Meet ให้เข้ารอ

  • 13.00-13.20 น. - เปิดค่าย โดยเจ้าหน้าที่กิจกรรม จากจิตอาสาออนไลน์.com 13.20-13.40 น. - แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่ ที่มีประสบการณ์ ถึงความรู้สึกและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเข้าร่วม


  • 13.40-14.00 น. - บอกเล่าที่มาและความสำคัญของการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา 14.00-14.15 น. - พักเบรค


  • 14.15-15.00 น. - อบรมการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ และการทำผลงานของกิจกรรมเป้าหมาย


  • 15.00-15.05 น. - ถ่ายภาพร่วมกันและปิดค่าย

  • 15.05-15.20 น. - ทำแบบสำรวจและส่งข้อมูลรับอีเมลรับรองการเข้าร่วม

สิ่งที่ควรทราบ

ผู้จัด

Uncommon Unique

Uncommon Unique

Commencing in 2018 as a grassroots initiative, Uncommon Unique blossomed into a global force for positive change. From local events to the online platform Uncommonunique.com in 2019, we garnered recognition, receiving the Creative+ Society Award in 2019 and the Wake Up Media Award in 2020. The progression continued with the establishment of Uncommon Co-Op Company Limited in 2022, expanding into education through Double Learn. Elevating our services further, 2023 marked the transition to Nocommon Co., Ltd., encompassing media endeavors such as Uncommon Topics, sponsorships, and production. Our journey epitomizes a commitment to making lasting impacts on a global scale.
Double Learn

Double Learn

Doublelearn.co is a premier platform that offers high-quality educational events and programs. We take pride in providing outstanding services that go beyond expectations. Our events are carefully planned and executed, featuring top-notch speakers, engaging workshops, and entertaining activities. After the event, our commitment to quality continues with recheckable and trustable certificates that enhance your skills and expertise. We understand that education is a continuous journey, which is why we offer a variety of programs to suit different interests and needs. Our user-friendly website makes it easy to find and register for events and programs that suit your preferences. At Doublelearn.co, we are dedicated to helping you achieve your educational goals and reach your full potential. Join our community today and experience the difference.

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

TAGS

#ค่ายออนไลน์ #ค่ายอาสา #จิตอาสาออนไลน์.com #uncommonvolunteer #TCAS #Portfolio #พอร์ตฟอลิโอ

TERMS & CONDITIONS