top of page

พิมพ์หนังสือออนไลน์ให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

About

ชั่วโมงอาสา : 20-30 นาที/หน้า การรับรอง : เกียรติบัตร, เซ็นรับรอง, อื่น ๆ (ต้องดำเนินการขอการรับรองหลังเข้าร่วมเสร็จสิ้น) แนะนำเพื่อ : เก็บ ชม. อาสา, พอร์ตฟอลิโอ ทักษะที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการอ่าน, ทักษะการสื่อสาร ภาพรวม : การมีส่วนร่วมในกิจกรรม พิมพ์หนังสือออนไลน์ให้ผู้พิการทางสายตา เป็นวิธีที่มีความหมายในการจัดหาสื่อการอ่านที่เข้าถึงได้สำหรับผู้พิการทางสายตา ในฐานะอาสาสมัคร คุณจะมีโอกาสพิมพ์หนังสือที่จะแปลงเป็นอักษรเบรลล์หรือส่งไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอด หรือหนังสือสำหรับอ่านทางออนไลน์ โดยแอพพลิเคชั่นเฉพาะ กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้วรรณกรรมและทรัพยากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้พิการทางสายตา ช่วยให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการอ่านและเรียนรู้อย่างมีความสุข

Price

THB 259.00

Share

Already a participant? Log in

bottom of page