top of page

วาดภาพการ์ตูนช่วยพัฒนาเยาวชน

About

ชั่วโมงอาสา : 5-7ชั่วโมง/ภาพ การรับรอง : เกียรติบัตร, เซ็นรับรอง, อื่น ๆ (ต้องดำเนินการขอการรับรองหลังเข้าร่วมเสร็จสิ้น) แนะนำเพื่อ : เก็บ ชม. อาสา, พอร์ตฟอลิโอ ทักษะที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการวาดภาพ,ทักษะการใช้เทคโนโลยี ภาพรวม :การเข้าร่วมในกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครวาดภาพประกอบนิทานสำหรับเด็กด้อยโอกาสของเรา พร้อมรับเกียรติบัตร และ ชั่วโมงจิตอาสา สำหรับหารรับรองทุนหรือทำพอร์ตฟอลิโอ และสร้างภาพที่ดึงดูดใจซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้รักการอ่าน ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชน เข้าร่วมตอนนี้และสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชีวิตของเด็กๆ!นศิลปะ

Price

THB 259.00

Share

Already a participant? Log in

bottom of page