top of page

แต่งนิทาน/นิยาย เพื่อคนตาบอด/เด็ก

About

ชั่วโมงอาสา : 10-30 ชม./ชุด การรับรอง : เกียรติบัตร, เซ็นรับรอง, อื่น ๆ (ต้องดำเนินการขอการรับรองหลังเข้าร่วมเสร็จสิ้น) แนะนำเพื่อ : เก็บ ชม. อาสา, พอร์ตฟอลิโอ ทักษะที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการเขียน, ทักษะการสื่อสาร ภาพรวม :วิธีที่มีความหมายสำหรับอาสาสมัครในการสนับสนุนการศึกษาและความสุขของเด็กตาบอดหรือผู้พิการทางสายตา ในฐานะอาสาสมัคร คุณจะมีโอกาสเขียนและสร้างนิทานหรือเรื่องราวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เด็กตาบอดหรือผู้พิการทางสายตาเข้าถึงได้ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม จินตนาการ และการรู้หนังสือของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น

Price

THB 259.00

Share

Already a participant? Log in

bottom of page