top of page

เกี่ยวกับชั่วโมงอาสาและการแก้ไข

cer-info-1
เงื่อนไข:
  • การอนุมัติชั่วโมงอาสาสมัครขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนคุณภาพ/ผลงานของผลงานงานตามหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่ท่านได้ส่งมา

  • ชั่วโมงอาสาสมัครสูงสุดที่สามารถรับใบรับรองได้คือ 50 ชั่วโมง

  • คำแนะนำ: หากคุณต้องการชั่วโมงอาสาสมัครเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมรอบใหม่ (กิจกรรมเดิมหรือใหม่ก็ได้) และเข้าร่วมเพื่อรับชั่วโมงเพิ่มเติม


การดำเนินการ:
  1. หากคุณต้องการเปลี่ยน ชม.อาสา คุณต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่โดยระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง เช่น ฉันเชื่อว่าผลงานของฉันนั้นมีคุณภาพมากเพียงพอและทำตามเงื่อนไขครบถ้วน และควรได้รับ ชม. อาสา 30 ชม.


  2. ส่งข้อมูลข้างต้น พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่แชทบนเว็บไซต์ (มุมล่างขวา)


  3. เจ้าหน้าที่จะตอบกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ และการดำเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชม. โปรดส่งข้อความอีกครั้ง


หมายเหตุ: กรุณาทบทวนคู่มือของกิจกรรมอย่างรอบคอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ การอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขของกิจกรรม

ส่งข้อมูล/รับความช่วยเหลือ

Related Supports

bottom of page