top of page

ได้รับการรับรองล่าช้ากว่าที่กำหนด

cer-process-1
ทำไมถึงเกิดความล่าช้า:
  • โดยปกติแล้วใบรับรองจะถูกส่งตรงเวลาโดยเจ้าหน้าที่ไปยังผู้เข้าร่วมทางอีเมลที่ผู้เข้าร่วมให้มาระหว่างการสมัคร

  • อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การส่งผิด ข้อมูลที่ให้มาไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกิจกรรม อีเมลผิด และเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ


เงื่อนไข:
  • ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ขอแจ้งปัญหาการไม่ได้รับใบรับรองภายใน 3 วันหลังจากกำหนดการที่ที่ควรได้รับ

  • การดำเนินการแก้ไขและส่งใหม่เป็นไปตามเงื่อนไนการรับรองและกิจกรรมที่เข้าร่วม

  • หากพบว่าปัญหาที่ไม่ได้รับ เกิดจากความผิดพลาดของผู้เข้าร่วมเอง เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขกิจกรรม จะไม่นับรวมตามกำหนดการ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องขยายเวลาการรอออกไป


การดำเนินการ:
  1. ตรวจสอบอีเมลแจ้งเตือน ทั้งอีเมลทั่วไป สแปม และขยะ

  2. ระบุชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม วันที่ทำการสมัคร วันที่ส่งผลงาน วันที่ส่งคำขอรับเอกสารรับรอง และแนบหลักฐานการชำระเงิน

  3. ส่งข้อมูลข้างต้น พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่แชทบนเว็บไซต์ (มุมล่างขวา)


  4. เจ้าหน้าที่จะตอบกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ และการดำเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชม. โปรดส่งข้อความอีกครั้ง

ส่งข้อมูล/รับความช่วยเหลือ

Related Supports

bottom of page