top of page

วิธีการขอการรับรอง/เกียรติบัตร

cer-process-2
การดำเนินการ:
  • สมัครกิจกรรมที่สนใจจะเข้าร่วม

  • เข้าร่วมกิจกรรม: โดยปฏิบัติตามภารกิจสำหรับแต่ละกิจกรรม ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกิจกรรม และรวมถึงข้อกำหนดต่างๆ

  • ส่งผลงาน/หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม: หลังเข้าร่วมกิจกรรมหรือดำเนินการตามภารกิจเสร็จสิ้น

  • ส่งคำขอเพื่อรับใบรับรอง: หลังจากดำเนินการตามข้อกำหนดที่จำเป็นและส่งผลงานการเข้าร่วมหรือหลักฐานที่จำเป็นแล้ว ท่านต้องส่งคำขอเพื่อรับ/ขอการรับรอง

กดคลิกในช่องสี่เหลี่ยมสีแดงและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และกดส่งหากขึ้นแเสดงดังภาพถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้น

หมายเหตุ

  • ผู้เข้าร่วมต้องส่งคำขอการรับรองภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากส่งผลงานเสร็จสิ้น

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำการลงทะเบียน/สมัครเสร็จเรียบร้อย หากพ้นกำหนดการนี้ ท่านจะหมดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมและส่งคำขอการรับรอง

  • หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบ เพื่อออกเอกสารรับรองให้ท่านภายใน 5 วัน หลังดำเนินการ

ส่งข้อมูล/รับความช่วยเหลือ

Related Supports

bottom of page