top of page

ต้องการการรับรองเพิ่มเติม/การรับรองสูญหาย

cer-process-4

หากท่านได้ทำกิจกรรมร่วมกับ Uncommon Volunteer และได้รับใบรับรองแล้ว แต่ต้องการขอใบรับรองประเภทอื่นเพิ่มเติม ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้


เงื่อนไข:
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องมีประวัติการส่งผลงานจริงในกิจกรรมที่ได้ทำการสมัคร อาจรวมถึงการดำเนินการส่งคำขอการรับรองหลักเสร็จสิ้นแล้ว


 • การขอการรับรองประเภทอื่น ต้องดำเนินการภายใน 30 วันหลังจากที่ท่านได้ดำเนินการส่งคำขอการรับรองหลักเสร็จสิ้น

 • ผู้เข้าร่วมสามารถขอการรับรองเพิ่มเติมจากการรับรองหลัก ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับนโยบายในแต่ละช่วงเวลา

 • กรณีที่ใบรับรองสูญหาย

  • ต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปีหลังจากวันที่ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรม

  • การขอใบรับรองใหม่อยู่ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

  • ผู้เข้าร่วมต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรวจสอบได้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เข้าร่วมที่มีการขอใบรับรอง

  • ผู้เข้าร่วมอาจต้องแสดงหลักฐานแสดงตัวตนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อยืนยันสิทธิ์ของตนสำหรับใบรับรองใหม่การดำเนินการ:

หากคุณต้องการขอการรับรองประเภทอื่นจาก Uncommon Volunteer ท่านอาจต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เตรียมชื่อ นามสกุล อีเมล กิจกรรมที่เข้าร่วม รหัสการรับรองจากเอกสารหลัก (ถ้ามี)

 2. ส่งข้อมูลข้างต้น พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่แชทบนเว็บไซต์ (มุมล่างขวา)


 3. เจ้าหน้าที่จะตอบกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ และการดำเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชม. โปรดส่งข้อความอีกครั้ง


หมายเหตุ : ในการขอเอกสารอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่ Uncommon Volunteer กำหนด อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ส่งข้อมูล/รับความช่วยเหลือ

Related Supports

bottom of page