top of page

ทำอย่างไรเมื่อได้รับอนุมัติการขอเงินคืน

cer-process-6-1
  • หลังจากได้รับอนุมัติการคืนเงิน ลูกค้าจะได้รับเงินค่าบริการคืนภาย 180 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติ

  • หากไม่ได้รับภายในกำหนดการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน

ส่งข้อมูล/รับความช่วยเหลือ

Related Supports

bottom of page