top of page

ส่งมอบความหวังและโอกาส ณโรงเรียนบ้านพลวงน้อย

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเป็นแรงผลักดันในการเรียนรู้ของเด็กๆ ในเมื่อเรามีโอกาสแล้ว ลึกๆ เด็กๆหลายคนก็ยังต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นเดียวกัน


ภาพดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของอาคารเรียนที่โรงเรียนบ้านพลวงน้อย ตั้งอยู่ที่หมู่ 9  บ้านหนองพลวงน้อย  ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็กนักเรียนเพียง 59 คนเท่านั้น

เมื่อมีนักเรียนน้อย งบประมาณในการจัดการ หรือใช้บริหาร และดูแลเด็กในโรงเรียนก็น้อย ไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมเรียนรู้ และพัฒนาการความรู้ของเด็กๆ
องค์กร Uncommon Volunteer จึงอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับโรงเรียน โดยหวังว่าจะช่วยสร้างโอกาส และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับทางเด็กๆได้

หากต้องการช่วยเหลือ และส่งมอบผลงานจิตอาสาให้กับทางเด็กๆได้ที่


หรือติดต่อช่วยเหลือ สนับสนุนด้านอื่น


Others

bottom of page