top of page

อีเวนท์ที่กำลังจะมาถึง

 • Jul 14, 2024, 9:00 AM – 4:00 PM
  Google Meet
 • Jul 13, 2024, 9:00 AM – 4:00 PM
  Google Meet
 • Jun 08, 2024, 1:00 PM GMT+7 – Jun 09, 2024, 3:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  พัฒนาทักษะผู้นำเพื่อสังคม! 🌟👥 ฝึกฝนความเป็นผู้นำ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ 🌐🌱 ก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไกล
 • Jun 02, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  เข้าใจและช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการได้ยิน! 👂❤️ สื่อสารอย่างเข้าใจ ร่วมสร้างสังคมที่ไร้กำแพงการสื่อสาร 🤝🌐 ก้าวสู่โลกแห่งความเข้าใจที่เท่าเทียม
 • Sun, May 19
  Google Classroom
  May 19, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  May 19, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  ช่วยเหลือคนตาบอดในชีวิตประจำวัน! ❤️ ก้าวข้ามอุปสรรค แบ่งปันความรักและความช่วยเหลือ ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับคนตาบอดในทุกๆ วัน
 • Sat, Apr 20
  Google Classroom
  Apr 20, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  Apr 20, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  ผู้นำกับความคิดสร้างสรรค์! 🌈💭 กล้าคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อโลกของเรา 🌟💡 ร่วมปลุกพลังจินตนาการและสร้างความแตกต่าง
 • Sat, Apr 20
  Google Classroom
  Apr 20, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  Apr 20, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  อ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด! 📖🎧 เติมเต็มโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยเสียงแห่งการแบ่งปัน 🎨🌈 ร่วมสร้างประสบการณ์ทางดนตรีและความรู้ที่เข้าถึงทุกๆ คน
 • Sat, Apr 06
  Google Classroom
  Apr 06, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  Apr 06, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม! 🌍💡 พิทักษ์โลกใบนี้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย 🌱🌐 ร่วมสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความงดงามและความสมดุล
 • Sat, Mar 23
  Google Classroom
  Mar 23, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  Mar 23, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  ผู้นำแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน! 🌱🔍 ค้นคว้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อโลกของเรา 🌍🌟 ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและน่าอยู่
 • Sun, Mar 17
  Google Classroom
  Mar 17, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  Mar 17, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  สอนน้องสร้างโอกาส! 💡🌟 ก้าวนำเยาวชนสู่เส้นทางการเป็นผู้นำแห่งอนาคต 🚀 เปลี่ยนโลกด้วยความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ
 • Sat, Mar 16
  Google Classroom
  Mar 16, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  Mar 16, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  เจาะนโยบายเพื่อความเท่าเทียม! 🌐❤️ เปิดประตูสู่สังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืน 👥🤝 ร่วมสร้างโอกาสให้ทุกคนได้เติบโตอย่างเท่าเทียมกัน
 • Sat, Mar 09
  Google Classroom
  Mar 09, 2024, 1:00 PM GMT+7 – Mar 10, 2024, 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  Mar 09, 2024, 1:00 PM GMT+7 – Mar 10, 2024, 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง! ก้าวสู่โลกใหม่แห่งนวัตกรรมเพื่อผู้พิการทางสายตา 🌈📚 ไขความลับแห่งการช่วยเหลือและสร้างความสุขให้กับทุกคน
 • Sat, Jun 03
  Location is TBD
  Jun 03, 2023, 7:00 PM – Jun 04, 2023, 7:00 PM
  Location is TBD
  Jun 03, 2023, 7:00 PM – Jun 04, 2023, 7:00 PM
  Location is TBD
bottom of page