top of page

ทำอย่างไรเมื่อได้รับอนุมัติการขอเงินคืน

cer-process-6-1
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
  • หลังจากได้รับอนุมัติการคืนเงิน ลูกค้าจะได้รับเงินค่าบริการคืนภาย 180 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติ

  • หากไม่ได้รับภายในกำหนดการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน

ส่งข้อมูล/รับความช่วยเหลือ

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

bottom of page