top of page

ไม่สามารถส่งผลงานได้ หรือขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป

join-manual-1-1
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการส่งทั่วไป:
  1. ต้องทำกิจกรรมที่ลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น และต้องเตรียมผลงานที่จำเป็นและหลักฐานการเข้าร่วมให้พร้อมสำหรับการส่ง

  2. ประเภทของผลงานและหลักฐานการเข้าร่วมที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมและข้อกำหนดเฉพาะที่กล่าวถึงในคู่มือของกิจกรรม

  3. ผลงานและหลักฐานที่ท่านส่งมา ควรเหมาะสมต่อการใช้พิจารณา ชม. อาสา สำหรับเจ้าหน้าที่

  4. โดยปกติแล้ว การส่งผลงานและหลักฐานการเข้าร่วมจะทำผ่านปุ่ม"ส่งหลักฐานและผลงานการเข้าร่วม" บนเว็บไซต์ของกิจกรรม และสิ่งสำคัญคือโปรดอ่านข้อมูลของกิจกรรมให้ครบถ้วน


**โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อความราบรื่นในการออกเอกสารรับรอง


หากไม่สามารถใช้วิธีข้างต้นได้เนื่องจากขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป:
  1. เตรียมไฟล์ผลงานทั้งหมด และข้อมูลตามคำแนะนำของแต่ละกิจกรรม

  2. ส่งมาที่อีเมล certificate@unco-op.co.th

  3. แคปภาพหน้าจอของอีเมล

  4. กลับไปที่หน้ากิจกรรมและกดปุ่มส่งผลงานอีกครั้ง

  5. หลักฐานการส่งผลงาน ให้แนบเป็นภาพหน้าจอของอีเมลแทน


หากไม่สามารถส่งได้เนื่องจากปัญหาอื่น ๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางช่องข้อความ (มุมขวาล่าง) พร้อมแจ้งรายละเอียดปัญหาให้ครบถ้วน

ส่งข้อมูล/รับความช่วยเหลือ

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

bottom of page