top of page

ส่งมอบความหวังและโอกาส ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่

ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 จนถึงปัจจุบัน องค์กร Uncommon Volunteer ได้ส่งมอบผลงานของอาสาสมัครจำนวนมากกว่า 100 คน ให้กับโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้และด้อยโอกาสกิจกรรมที่ส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ได้แก่ กิจกรรมพิมพ์และประกอบเล่มสมุดระบายสี กิจกรรมสมุดทำมือ กิจกรรมการ์ดพยัญชนะและการ์ดการเรียนรู้ ฯเด็กๆที่ได้รับ รู้สึกชอบและรู้สึกมาความสุข ที่ได้รับทั้งความรู้ และโอกาสที่พี่ๆอาสาสมัครหลายๆคนมอบให้

"สมุดทำมือ และของต่างๆที่ส่งมอบมาให้นั้น ช่วยทำให้เด็กหลายๆคน ยิ้มแย้มแจ่มใส และ ทำให้บรรยากาศทั้งในโรงเรียนและในห้องเรียน สดใส และมีสีสันขึ้นครับ หลังจากที่ไม่ได้มีสีสันแบบนี้มานาน" - ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ นายนาวิน แกละสมุทร -

.หลายกิจกรรมช่วยส่งเสริม การเรียนรู้หลายกิจกรรม ช่วยส่งเสริมจินตนาการ ช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการส่งเสริมโอกาสและการเรียนรู้ให้เด็กๆหลายๆคนที่ขาดไป

.

เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาสาสมัครทุกท่านจะยังส่งมอบโอกาส และส่งมอบความช่วยเหลือไปให้กับ เด็กๆหลายๆโรงเรียนที่ยังขาดโอกาส และ ยังมีความต้องการ

https://www.uncommonunique.com/join/hmd-ntb-001-1


https://www.uncommonunique.com/join/hmd-cde-001


Others

bottom of page