top of page

ส่งมอบความหวังและโอกาส ณ โรงเรียนวัดคลองใหม่

โรงเรียนวัดคลองใหม่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก อยู่หหลังเขาในจังงหวัดสระบุรี มีนักเรียนเพียง 50 กว่าคนเท่านั้น โดยนักเรียนส่วนใหญ่ พ่อแม่ผู้ปกครอง จะมีอาชีพทำเกษตรกร จึ่งทำให้เด็กๆ ขาดโอกาส และขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน


โรงเรียนมักได้รับความช่วยเหลือจากวัด และได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านในวัดที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา เราได้ไปมอบของขวัญ และอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดคลองใหม่ แม้จะจำนวนไม่มากนัก แต่เราก็หวังว่า สิ่งของดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเราไม่ได้มอบให้เพียงสิ่งของเท่านั้น เราหวังว่าสิ่งที่เรามอบให้นั้น จะเป็นแรงผลักดัน และช่วยสร้างความฝันให้กับเด็กๆ ให้เด็กๆได้มีแรงบันดาลใจ เพื่อขับเคลื่อนให้ตนเองมีอนาคตที่ดีขึ้น -นางสาววรรณรดา ครองยุติ (ตัวแทนส่งมอบผลงานขององค์กร Uncommon Volunteer)


สิ่งของบางอย่าง ไม่ได้มีแค่เพื่อใช้ประโยชน์เท่านั้น แต่มันคือแรงบันดาลใจ แรงผลักดัน และเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยให้เด็กๆทมีอนาคตที่สดใสขึ้น

สามารถร่วมกันส่งมอบของขวัญ ให้กับเด็กๆได้ที่..... (Just Click>>>)Others

bottom of page