top of page

กลับอีกครั้งกับค่ายอาสาออนไลน์ Youthnique Camp : ประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส


ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตเด็กๆที่ด้อยโอกาส พร้อมศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ สามารถเข้าร่วมได้ฟรี พร้อมศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้น้อง ๆ โรงเรียนห่างไกลและน้อง ๆ ด้วยโอกาส ได้รับประโยชน์และเรียนรู้จากสิ่งประดิษฐ์ของเรา!


กิจกรรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ เช่น

  • จัดทำ/พิมพ์สมุดบันทึกการบ้าน

  • ทำหุ่นมือ เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับเด็กขาดโอกาส

  • ประดิษฐ์โมเดลกระดาษ

  • สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้เชือก)

  • ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

เงื่อนไขผู้เข้าร่วม

  • นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 20 ปี

  • รับจำนวน 100 คน


รูปแบบการเข้าร่วม

  • ออนไลน์ ผ่าน Google Meetที่จะช่วยให้น้อง ๆ โรงเรียนห่างไกลและน้อง ๆ ด้วยโอกาส ได้รับประโยชน์และเรียนรู้จากสิ่งประดิษฐ์ของเรา! Kommentare


bottom of page