top of page

ประกาศแล้ว! กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ Portfolio ในแต่ละมหาวิทยาลัย

ในตอนนี้แต่ละมหาวิทยาลัยก็ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตาราง รับสมัคร TCAS65 ในรอบที่ 1 หรือ รอบ Portfolio นั่นเอง วันนี้ทางเรา Uncommon Co-Op เราก็ได้รวบรวม กำหนดการ รับสมัคร TCAS65 ของรอบ Portfolio ในแต่ละมหาวิทยาลัยมาฝากทุกคนกัน งานนี้เตรียมพอร์ทเอาไว้ให้พร้อม แล้วมาเช็คกันว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดรอบ Portfolio แล้ว
กำหนดการ รับสมัคร TCAS 65 ของรอบ Portfolio ในแต่ละมหาวิทยาลัย


 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 - 23 ธ.ค. 64


 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1) 2 - 16 พ.ย. 64 2) 15 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 13 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 11 ต.ค. 64 - 14 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1) 1 - 30 พ.ย. 64 2) 25 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 15 พ.ย. 64 - 14 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13 - 24 ธ.ค. 64


 • มหาวิทยาลัยศิลปากร 1) 26 ต.ค. - 8 พ.ย. 64 2) 7 - 21 ธ.ค. 64


 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 - 23 ธ.ค. 64


 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 - 15 ธ.ค. 64


 • มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ธ.ค. 64 - 20 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยนเรศวร 15 - 30 พ.ย. 64


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต.ค. 64 - ม.ค. 65


 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 พ.ย. 64 - 20 ธ.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยพะเยา 1 พ.ย. - 20 ธ.ค. 64


 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15 ต.ค. 64 - 15 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 9 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 ก.ย. 64 - 17 ม.ค. 65 แบ่งเป็นการรับ 4 ช่วง


 • มหาวิทยาลัยทักษิณ 9 ธ.ค 64 - 10 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 20 ก.ย. 64 - 18 ต.ค. 64


 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 ก.ย. - 15 พ.ย. 64 9 ธ.ค. 64 - 15 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 ต.ค. - 4 พ.ย. 64 1 - 20 ธ.ค. 64


 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 ก.ย. 64 - 20 ม.ค. 65 แบ่งเป็นการรับ 5 ช่วง


 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก.ย. 64 - 25 ธ.ค. 64


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 1 พ.ย. - 17 ธ.ค. 64


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 1 ต.ค. 64 - 25 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ 1 - 15 ธ.ค. 64


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 9 ธ.ค. 64 - 17 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 1) 1 พ.ย. - 15 ธ.ค. 64 2) 20 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 1 ต.ค. 64 - 15 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก 1 พ.ย. 64 - 21 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 3 - 19 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา 1 ต.ค. 64 - 7 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา 1 พ.ย. 64 - 10 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ 1) 1 ต.ค. - 15 พ.ย. 64 2) 1 ธ.ค. 64 - 20 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา 18 ต.ค. 64 เป็นต้นไป


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี 20 ก.ย. - 15 ต.ค. 64


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ 9 พ.ย. - 15 ธ.ค. 64


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม 1 ต.ค. 64 - 19 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร 5 พ.ย. 64 - 20 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา 16 ก.ย. - 12 พ.ย. 64


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา 8 พ.ย. 64 - 7 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม 1 พ.ย. - 24 ธ.ค. 64


 • หาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ 1) 1 - 30 พ.ย. 64 2) 1 ธ.ค. 64 - 19 ม.ค. 65


 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 1 - 30 ม.ค. 65


 • สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 4 ต.ค. - 29 ธ.ค. 64


 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 64

Comments


bottom of page